Algemene Voorwaarden

* U heeft een WA-verzekering afgesloten waarin uw hond is mee-

   verzekerd.

* U accepteerd dat uw hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

HUS Faith zal wel proberen om de hond zo schoon/droog mogelijk

   thuis achter te laten.

* U zorgt ervoor dat uw hond op de afgesproken plaats en tijdstip

   aanwezig is.

* Annulering van een uitlaatbeurt dient minimal 24 uur van tevoren te 

   geschieden.

* Bij te late annulering worden kosten alsnog in rekening gebracht.

* Alle prijzen zijn inclusief BTW.

* U machtigt HUS Faith medische zorg te verschaffen waneer dit

   nodig is.

* Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er,

   indien mogelijk, ter beoordeling van zorgverlener eerst contact met u

   worden gezocht.

* De kosten van de behandeling zijn geheel voor uw rekening.

* De opdrachtgever ( eigenaar van de hond ) geeft HUS Faith toestem-

   ming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden ( zie sleutelcontract).

HUS Faith is niet aansprakelijk voor letsel aan de honden en schade

   veroorzaakt door de honden.

HUS Faith heeft het recht om honden uit te sluiten / te weigeren van 

   deelname aan de wandeling b.v. ingeval van onacceptabel gedrag.

* Indien u meerdere honden mee laat gaan, dan gelden bovenstaande

   regels uiteraard voor iedere hond.

* Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een degelijke halsband en

   riem.

HUS Faith is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij

   door opzet of grove schuld.

* U verplicht zich er voor te zorgen dat wij op de afgesproken dagen en

   en tijden toegang hebben tot de plaats waar uw huisdier zich bevind.

* Indien uw hond niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot

   deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling of visite 

   volledig in rekening gebracht.

* Openstaande strippen worden alleen gerestitueerd in geval van over-

   lijden of ernstige ziekte van uw hond.

* Indien de opdrachtgever 24 uur van te voren bij verhindering dit medt

   aan HUS FAITH wordt er een nieuwe afspraak gemaakt zonder extra

   kosten.

HUS Faith is niet aansprakelijk voor eventuele inbraak in uw woning.

* Bij ontevredenheid mogen partijen over en weer, binnen het redelijke

   van elkaar verwachten dat de klachten eerst worden besproken en dat

   de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betref-

   fende klacht naar tevredenheid op te lossen, alvorens er wordt be-

   sloten de overeenkomst te beëndigen.

* Indien u voor de afloopdatum van de wandelkaart het contract

   beëndigd zal restitutie van de betaalde som plaats vinden.

 

Voorwaarden : de algemene voorwaarden van HUS Faith te Capelle aan den IJssel , zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

Akkoordverklaring :

De opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden door middel van ondertekening.

 

Ondertekend door opdrachtgever :

 

Handtekening :                      Plaats :                        Datum :

 

……………………………...            ………………………..         ………………………

 

 

HUS Faith

Corine Geus

Telnr : 0636305756

Email : husfaith@gmail.com

© 2020 - 2024 Hondenuitlaatservice Faith | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel